Trang nhất  > Cơ cấu tổ chức > Phân công nhiệm vụ   - 


Nhập từ cần tra cứu

Số lượt truy cập: 856443
Đang truy cập: 6


Phân công nhiệm vụ

PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC - SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH 

(Từ ngày 05 tháng 09 năm 2016)              

Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-SGDĐT ngày 01/8/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về việc Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức phòng, ban Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình, phòng Giáo dục Trung học phân công nhiệm vụ cho cán bộ công chức thuộc phòng từ ngày 05 tháng 9 năm 2016 như sau:

 

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN

1. Ông Trương Duy Quyền - Trưởng phòng 

- Phụ trách chung tất cả công tác của phòng GDTrH;

- Chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu cho Lãnh đạo Sở các hoạt động của Phòng theo chức năng, nhiệm vụ trong lĩnh vực GDTrH đã quy định;

- Tổ chức phối hợp với các Phòng, Ban thuộc Sở và các đơn vị liên quan để thực hiện đầy đủ và có hiệu quả chức năng nhiệm vụ của phòng GDTrH;

- Chịu trách nhiệm các nhiệm vụ cụ thể:

+ Chỉ đạo dạy học môn Hóa học, GDQP, công tác an ninh chính trị, giáo dục thể chất, hoạt động của Tổ bộ môn Địa lí. Kiểm tra công văn của phòng tham mưu trước khi trình lãnh đạo kí duyệt.

+ Theo dõi đội ngũ cán bộ quản lí các trường.

+ Phụ trách qui chế, chỉ đạo tham mưu công tác tuyển sinh, trường chuẩn quốc gia, công tác phổ cập, hướng nghiệp dạy nghề phổ thông, dạy thêm và học thêm; chỉ đạo giáo dục dân tộc, dân số, y tế trường học.

+ Phối hợp tham mưu qui hoạch, kế hoạch phát triển bậc trung học; chỉ đạo thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục; tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến GDTrH.

+ Chỉ đạo công tác phối hợp Hội khuyến học, Hội giáo chức tỉnh QB.

          + Phụ trách các đơn vị giáo dục thuộc địa bàn Đồng Hới.

2. Ông Hồ Giang Long - Phó trưởng phòng 1 

- Lãnh đạo, điều hành và thực hiện các công việc chung của phòng GDTrH trong trường hợp Trưởng phòng đi vắng hoặc được ủy quyền.

- Chịu trách nhiệm các nhiệm vụ cụ thể:

+ Phụ trách theo dõi và chỉ đạo dạy học các môn Ngữ văn, Mỹ thuật, Âm nhạc; Thư viện trường học; Công tác kiểm tra; Công tác thi đua; Thông tin truyền thông, trang tin điện tử Phòng GDTrH.

+ Tham mưu, chỉ đạo thực hiện chương trình SGK, thi giáo viên dạy giỏi, giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật. Hoạt động của Hội đồng bộ môn.

+ Chỉ đạo ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị cơ sở (chủ yếu đầu năm học hoặc đầu học kì).

+ Phụ trách việc lên kế hoạch hàng tuần của Phòng GDTrH.

          + Phụ trách các đơn vị giáo dục thuộc địa bàn huyện Quảng Ninh.

3. Ông Bùi Ngọc Nhân - Phó trưởng phòng 2

- Lãnh đạo, điều hành và thực hiện các công việc chung của phòng GDTrH trong trường hợp Trưởng phòng đi vắng hoặc được ủy quyền.

- Công tác Công đoàn, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Phòng.

- Chỉ đạo khối THCS

- Chịu trách nhiệm các nhiệm vụ cụ thể:

+ Phụ trách theo dõi và chỉ đạo dạy học môn Vật lý, Công nghệ (Công nghiệp).

+ Tham mưu, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên, thiết bị thí nghiệm trường học, theo dõi các hoạt động thực hiện dự án liên quan đến cấp THPT và cấp THCS.

+ Chỉ đạo công tác tổ chức dạy học theo chương trình trường học mối THCS;

+ Chỉ đạo các văn bản báo cáo (chủ yếu cuối năm học hoặc cuối học kì).

         + Phụ trách các đơn vị giáo dục thuộc địa bàn huyện Quảng Trạch.

4. Ông Lê Thủy Thạch - Phó trưởng phòng 3

- Lãnh đạo, điều hành và thực hiện các công việc chung của phòng GDTrH trong trường hợp Trưởng phòng đi vắng và được ủy quyền.

- Chịu trách nhiệm các nhiệm vụ cụ thể:

+ Chỉ đạo dạy học môn Tin học, giải toán trên máy tính cầm tay, ứng dụng CNTT vào quản lý & dạy học; Hội thi Tin học trẻ.

+ Chỉ đạo công tác hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông. 

+ Chỉ đạo công tác phổ cập, học sinh giỏi, trường THPT Chuyên Quảng Bình. Theo dõi công tác dạy thêm - học thêm.

+ Phụ trách công tác tuyển sinh vào lớp 10. Quản lí hồ sơ nhà trường, công tác số liệu.

+ Phụ trách công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật. 

+ Phụ trách các đơn vị giáo dục thuộc địa bàn huyện Minh Hóa.

5. Ông Đặng Xuân Hào - Phó trưởng phòng 4

- Lãnh đạo, điều hành và thực hiện các công việc chung của phòng GDTrH trong trường hợp Trưởng phòng đi vắng và được ủy quyền.

- Chịu trách nhiệm các nhiệm vụ cụ thể:

+ Chỉ đạo dạy học môn Toán học, Toán học Tuổi trẻ, giải toán Violympic qua mạng.

+ Chỉ đạo công tác nghiên cứu KHKT, tập hợp và thống kê số liệu; công tác Nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm.

+ Trực tiếp theo dõi, duy trì và phát triển trang thông tin điện tử của Phòng GDTrH.

+ Công tác thi đua. Đoàn thanh niên trường học.

+ Theo dõi học bổng các tổ chức xã hội tài trợ.

          + Phụ trách phòng Giáo dục - Đào tạo và các trường THPT thuộc địa bàn huyện  Tuyên Hóa.

6. Ông Dương Xuân Sự - chuyên viên  

- Chỉ đạo dạy học môn Lịch sử, môn Giáo dục công dân.

- Đảm nhiệm công tác văn phòng, theo dõi công văn đi, đến, tổng hợp báo cáo, ghi biên bản các cuộc họp của Phòng.

- Phụ trách công tác Giáo dục pháp luật; phối hợp hoạt động với Hội khuyến học, Hội giáo chức tỉnh QB. 

          - Phụ trách phòng Giáo dục - Đào tạo và các trường THPT thuộc địa bàn huyện Bố Trạch.

 7. Ông Trần Đại Nghĩa - chuyên viên

- Chỉ đạo dạy học môn Sinh học, Công nghệ (Nông nghiệp)

- Phụ trách các hoạt động liên quan đến hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông, phụ trách các trung tâm KTTH-HN, Trường THPTKT thí điểm ở Lệ Thủy.

- Tham mưu công tác xây dựng trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia. 

- Theo dõi công tác tuyển sinh; thí nghiệm trường học.

- Theo dõi thống kê báo cáo học sinh bỏ học, học sinh yếu kém.

- Phụ trách giáo dục dân tộc, trường THPT DTNT tỉnh, theo dõi học bổng “Hội Ái hữu”,  “Vừ A Dính”.

          - Phụ trách phòng Giáo dục - Đào tạo và các trường THPT thuộc địa thị xã Ba Đồn.

8. Ông Nguyễn Mạnh Cường - chuyên viên

- Chỉ đạo dạy học môn Ngoại ngữ, tổ chức thi olimpic Tiếng Anh qua internet, xây dựng đề án phát triển đội ngũ giáo viên Tiếng Anh. Thư kí Dự án THPT.

- Phụ trách công tác HSG và Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh.

- Phụ trách trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp.

- Phụ trách phòng Giáo dục - Đào tạo và các trường THPT thuộc địa bàn huyện Lệ Thủy.

II. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC   

1. Mọi công văn được lãnh đạo Sở xử lí chuyển về Trưởng phòng. Sau khi Trưởng phòng xử lí phân công, cán bộ tổng hợp ghi sổ theo dõi công văn và chuyển đến cán bộ chuyên viên để quản lí thực hiện theo sự phân công của lãnh đạo Sở và lãnh đạo Phòng.

2. Căn cứ nhiệm vụ năm học và kế hoạch của Phòng, mỗi cá nhân phải xây dựng kế hoạch công tác được phân công theo từng kì, tháng, tuần. Kế hoạch tuần nộp cho đồng chí Long vào ngày thứ Năm để kịp lên lịch báo với văn phòng Sở.

3. Trong các lĩnh vực được đảm nhiệm, chuyên viên phải xếp loại các đơn vị để làm căn cứ xét thi đua.

4. Những vấn đề tham mưu cho lãnh đạo Sở của từng cán bộ phải thông qua lãnh đạo Phòng (trước khi trình Trưởng phòng phải thông qua Phó trưởng phòng phụ trách trực tiếp). Trường hợp công việc đột xuất, khẩn cấp, lãnh đạo Phòng đi vắng thì cán bộ chuyên viên phụ trách sẽ trực tiếp trình lãnh đạo Sở, sau đó báo cáo lãnh đạo Phòng.

5. Trường hợp cán bộ đảm nhiệm công việc vắng, lãnh đạo Phòng giao cho cán bộ khác thực hiện, sau đó bàn giao cho cán bộ trực tiếp quản lí tiếp tục thực hiện.

6. Trong quá trình xử lí công việc được lãnh đạo Sở trực tiếp giao và chỉ đạo mà chưa rõ hoặc không phù hợp phải có ý kiến đề xuất với lãnh đạo Sở để được giải quyết.

III. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC

1. Ngoài các công việc được phân công ở trên, các đồng chí trong Phòng có thể giải quyết các công việc đột xuất do Trưởng phòng phân công.

2. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải thực hiện chế độ bảo mật. Việc cung cấp thông tin cho các cơ quan hoặc cá nhân phải được thông qua ý kiến của lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng.

3. Mỗi tháng tổ chức họp Phòng một lần để đánh giá tình hình thực hiện và triển khai công tác mới. Trường hợp công việc đột xuất, có thể hội ý Phòng hoặc bộ phận liên quan để giải quyết kịp thời.

Các thành viên trong Phòng GDTrH thường xuyên trao đổi công việc qua hộp thư và trang tin điện tử của Phòng.

4. Trường hợp có việc riêng, cá nhân tự sắp xếp công việc trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến công việc chung. Nếu xin nghỉ 01 ngày thì phải báo cáo và được lãnh đạo Phòng cho phép. Nghỉ từ 02 ngày trở lên, báo cáo lãnh đạo Phòng sắp xếp và chỉ được nghỉ khi lãnh đạo Sở cho phép.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Việc phân công nhiệm vụ trên đã được tập thể cán bộ công chức phòng GDTrH thông qua và triển khai thực hiện từ ngày 18 tháng 3 năm 2016.

Văn bản này được gửi đến lãnh đạo Sở để theo dõi, chỉ đạo; các Phòng, Ban Sở và các đơn vị cơ sở để phối hợp thực hiện./.

  

                                                      TRƯỞNG PHÒNG

                                     (Đã kí)

                                                             Trương Duy Quyền

 

                                                                                   

 

Phó trưởng phòng 2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 10 đến ngày 16/10/2016)
  Thứ, ngày Nội dung Thứ 2  10   Thứ 3 11 - Kiểm tra triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6 và 7 tại Tuyên Hóa và Minh Hóa đến 13/10 (đ/c Trương Đình Châu và theo QĐ) Thứ 4 12   Thứ 5
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 03 đến ngày 09/10/2016)
  Thứ, ngày Nội dung Thứ 2  3 14 giờ: Họp HĐBD học sinh giỏi dự thi QG (đ/c Trương Đình Châu và theo QĐ) Thứ 3 4 - Kiểm tra triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6 và 7 tại Quảng Trạch đến 05/10 (đ/c Trương Đình Châu v&
Học tập các nước văn minh, sao vẫn bị phản đối ầm ĩ?
23/09/2016  04:00 GMT+7  Những chính sách cải cách giáo dục học hỏi từ nhiều nước trên thế giới vẫn gặp sự phản đối. Nguyên nhân nằm ở cả phía Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lẫn phía giáo viên, phụ huynh. Trong những năm gần đ&
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 19/9 đến ngày 25/9/2016)
Thứ, ngày Nội dung Thứ 2  19 - Kiểm tra công tác QPAN tại huyện Quảng Ninh (đ/c PGĐ Sở Trương Đình Châu và đ/c Trương Duy Quyền)   Thứ 3 20 - Kiểm tra phổ cập giáo dục tại huyện Quảng Ninh đến 21/9 (đ/c PGĐ Sở Trương Đình Châu v&
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 12/9 đến ngày 18/9/2016)
    Thứ, ngày Nội dung Thứ 2  12 - Đồng chí Quyền tham gia Hội đồng ra đề thi chọn đội tuyển chính thức dự thi chọn HSG Quốc gia đến 15/9 Thứ 3 13 - Đồng chí Sự dự tập huấn sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng tại Ban Tuy&e

Tìm kiếm
Google
Tìm trên internet Tìm trong gdtrhqb.edu.vn
Developed @ 2010 Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục trung học Sở GD&ĐT Quảng Bình
Trang nhất | Cơ cấu tổ chức | Tin tức | Văn bản chỉ đạo | Chuyên mục | Văn học nghệ thuật | Tài nguyên | Tra cứu | Liên hệ

Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Mozilla Firefox với độ phân giải màn hình 1024x800