Trang nhất  > Cơ cấu tổ chức > Phân công nhiệm vụ   - 


Nhập từ cần tra cứu

Số lượt truy cập: 867560
Đang truy cập: 2


Phân công nhiệm vụ

PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC - SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH 

(Từ ngày 06  tháng 02  năm 2018)

Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-SGDĐT ngày 01/8/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về việc Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các Phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình, Phòng Giáo dục Trung học phân công nhiệm vụ cho cán bộ công chức thuộc Phòng từ ngày 06 tháng 02 năm 2018 như sau:

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN

1. Ông Hồ Giang Long - Phụ trách Phòng

1.1. Phụ trách chung; lãnh đạo, điều hành đối với toàn bộ nội dung hoạt động của Phòng GDTrH; kiểm tra, kí nháy các văn bản do Phòng tham mưu trước khi trình Lãnh đạo Sở kí.

1.2. Chỉ đạo dạy học môn Ngữ văn và các hoạt động liên quan đến bộ môn; phụ trách, theo dõi dạy học môn Mỹ thuật và Âm nhạc;

1.3. Trực tiếp giải quyết những nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Kế hoạch kiểm tra các đơn vị; Kiểm tra học kì; Thư viện trường học;

1.4. Theo dõi, chỉ đạo việc giải quyết những nội dung liên quan đến các lĩnh vực:

- Hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá THCS, THPT; Chương trình và SGK mới; Nội dung giáo dục địa phương; Dự thảo các văn bản hướng dẫn đầu năm, sơ kết, tổng kết,...; Các công việc đột xuất, khẩn cấp. (Đ/c Dương Xuân Sự phụ trách);

- Trường trung học đạt chuẩn quốc gia; Giáo dục môi trường (Đ/c Trần Đại Nghĩa phụ trách);

- Thi giáo viên giỏi; Kĩ năng sống (Đ/c Nguyễn Mạnh Cường phụ trách);

1.6. Phụ trách phòng Giáo dục - Đào tạo và các trường THPT thuộc địa bàn thành phố Đồng Hới.

2. Ông Bùi Ngọc Nhân - Phó trưởng phòng 1

2.1. Lãnh đạo, điều hành hoạt động của Phòng; kiểm tra, kí nháy các văn bản tham mưu trước khi trình Lãnh đạo Sở kí lúc Phụ trách phòng đi vắng.

2.2. Phụ trách công tác Công đoàn của Phòng.

2.3. Chỉ đạo dạy học môn Vật lí, môn Công nghệ (Công nghiệp) và các hoạt động liên quan đến 02 bộ môn;

2.4. Trực tiếp giải quyết những nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Bồi dưỡng thường xuyên; Dạy học theo mô hình trường học mới; Công tác an ninh, trật tự, an toàn giao thông trường học; Hội Khuyến học; Hội Giáo chức.

2.5. Theo dõi, chỉ đạo việc giải quyết những nội dung liên quan đến các lĩnh vực:

- Tập huấn/hội thảo. (Các đ/c Nghĩa, Cường, Sự phụ trách);

- Phòng bộ môn, thiết bị, đồ dùng dạy học; Giáo dục hướng nghiệp và giáo dục nghề phổ thông; Các trung tâm GD-DN, Trường THPTKT thí điểm ở Lệ Thủy. (Đ/c Trần Đại Nghĩa phụ trách);  

- Giáo dục pháp luật.  (Đ/c Dương Xuân Sự phụ trách).

2.6. Phụ trách phòng Giáo dục - Đào tạo và các trường THPT thuộc địa bàn  huyện Quảng Trạch.

3. Ông Lê Thủy Thạch - Phó trưởng phòng 2

3.1. Lãnh đạo, điều hành hoạt động của Phòng khi được ủy quyền; kiểm tra, kí nháy các văn bản tham mưu liên quan đến lĩnh vực phụ trách khi được phân công.

3.2. Chỉ đạo dạy học môn Tin học và các hoạt động liên quan đến môn Tin học, CNTT.

3.3. Trực tiếp giải quyết những nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tuyển sinh; Phổ cập giáo dục; Dạy thêm - học thêm; Giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Hồ sơ nhà trường.

3.4. Theo dõi, chỉ đạo việc giải quyết những nội dung liên quan đến các lĩnh vực:   

- Giáo dục dân tộc; Các trường DTNT (Đ/c Trần Đại Nghĩa phụ trách);

- Hoạt động NGLL; Y tế trường học (Đ/c Nguyễn Mạnh Cường phụ trách);

- Thống kê số liệu. (Đ/c Dương Xuân Sự phụ trách).

3.5. Phụ trách phòng Giáo dục - Đào tạo và các trường THPT thuộc địa bàn huyện Minh Hóa.

 4. Ông Đặng Xuân Hào - Phó trưởng phòng 3

 4.1. Lãnh đạo, điều hành hoạt động của Phòng khi được ủy quyền; kiểm tra, kí nháy các văn bản tham mưu liên quan đến lĩnh vực phụ trách khi được phân công.

4.2. Lên kế hoạch công tác tuần của Phòng;

4.3. Chỉ đạo dạy học môn Toán và các hoạt động liên quan đến bộ môn.

4.4. Trực tiếp giải quyết những nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Thi KHKT; Công tác thi đua; Trang thông tin điện tử của Phòng GDTrH;

 4.4. Theo dõi, chỉ đạo việc giải quyết những nội dung liên quan đến các lĩnh vực:     -  Trường THPT Chuyên VNG; Học sinh giỏi; Thi THPT QG;  Hội đồng bộ môn. (Đ/c Nguyễn Mạnh Cường phụ trách);

4.5. Phụ trách phòng Giáo dục - Đào tạo và các trường THPT thuộc địa bàn huyện Quảng Ninh và huyện Tuyên Hóa.

5. Ông Dương Xuân Sự - chuyên viên

5.1. Chỉ đạo dạy học môn Lịch sử và các hoạt động liên quan đến bộ môn; phụ trách, theo dõi dạy học môn Giáo dục công dân và Địa lí.

5.2. Đảm nhiệm công tác văn phòng (lưu công văn đi, đến; ghi biên bản các cuộc họp của Phòng; thống kê số liệu, tổng hợp báo cáo;...);

5.3. Dự thảo các văn bản hướng dẫn đầu năm, sơ kết, tổng kết,...;  Các công việc đột xuất, khẩn cấp.

5.4. Trực tiếp giải quyết những nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá THCS, THPT; Chương trình và SGK mới; Nội dung giáo dục địa phương; Giáo dục pháp luật;  Tập huấn/hội thảo (khi được phân công).

 5.5. Phụ trách phòng Giáo dục - Đào tạo và các trường THPT thuộc địa bàn huyện Bố Trạch.

 6. Ông Trần Đại Nghĩa - chuyên viên

6.1. Chỉ đạo dạy học môn Sinh học, Công nghệ (Nông nghiệp) và các hoạt động liên quan đến 02 bộ môn; phụ trách, theo dõi dạy học môn Hóa học.

6.2. Trực tiếp giải quyết những nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Phòng bộ môn, thiết bị, đồ dùng dạy học; Giáo dục hướng nghiệp và giáo dục nghề phổ thông; Các trung tâm GD-DN, Trường THPTKT thí điểm ở Lệ Thủy; Trường đạt chuẩn quốc gia; Giáo dục dân tộc, dân số; Giáo dục môi trường; Các trường DTNT; Tập huấn/hội thảo (khi được phân công);  

6.3.  Phụ trách phòng Giáo dục - Đào tạo và các trường THPT thuộc địa bàn thị xã Ba Đồn.

7. Ông Nguyễn Mạnh Cường - chuyên viên

7.1. Chỉ đạo dạy học môn Ngoại ngữ và các hoạt động liên quan đến bộ môn; phụ trách, theo dõi dạy học môn Giáo dục thể chất;  Giáo dục quốc phòng.

7.2. Trực tiếp giải quyết những nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Thi THPT QG; Thi GVG; Thi HSG; Hội đồng bộ môn; Trường THPT Chuyên VNG; Y tế trường học; Hoạt động ngoài giờ lên lớp; Kĩ năng sống; Tập huấn/hội thảo (khi được phân công).

 7.3. Phụ trách phòng Giáo dục - Đào tạo và các trường THPT thuộc địa bàn huyện Lệ Thủy.

II. MỘT SỐ QUI ĐỊNH VÀ YÊU CẦU KHI THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Qui định

1.1. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải thực hiện chế độ bảo mật. Việc cung cấp thông tin cho các cơ quan hoặc cá nhân phải được thông qua ý kiến của Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Phòng GDTrH.

1.2. Trong chỉ đạo dạy học, ngoài quan điểm chỉ đạo chung (của Bộ, Sở, Phòng GDTrH), các chuyên viên có thể căn cứ vào đặc trưng bộ môn để tham mưu những quan điểm chỉ đạo riêng phù hợp và chịu trách nhiệm cá nhân đối với bộ môn mình phụ trách.

1.3. Các công văn/công việc do Lãnh đạo Sở giao cho Phòng GDTrH xử lí/thực hiện được giải quyết tuần tự như sau:

- Cán bộ phụ trách công tác văn phòng tiếp nhận công văn/công việc; vào sổ theo dõi và chuyển hồ sơ (nếu có) cho Phụ trách phòng;  

- Phụ trách phòng phân công người thực hiện hoặc giao cho các Phó trưởng phòng phân công người thực hiện;

- Người được phân công thực hiện nhận hồ sơ (nếu có) và chịu trách nhiệm chủ động giải quyết công việc, hoàn tất văn bản (công văn/quyết định/báo cáo/kế hoạch,...) theo yêu cầu để trình Lãnh đạo Sở. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc thì xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Phòng. Các văn bản trước khi trình Lãnh đạo Sở phải được Lãnh đạo phòng kiểm tra và kí nháy.

 - Sau khi văn bản đã được Lãnh đạo Sở kí, đóng dấu và chuyển đi, người đảm nhận công việc phải lưu bản cứng và gửi bản mềm qua email cho các thành viên trong Phòng. 

1.4. Các đồng chí Lãnh đạo phòng phải nắm chắc những lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo để có thể trực tiếp giải quyết công việc thay chuyên viên khi chuyên viên đi vắng. 

1.5. Trường hợp công việc cần giải quyết khẩn cấp mà Phụ trách phòng đi vắng thì đ/c phụ trách công tác văn phòng căn cứ vào phần hành đã được giao để chuyển công văn/công việc cho các Phó trưởng phòng chủ động xử lí và báo cáo Phụ trách phòng sau.  

2. Yêu cầu

2.1. Căn cứ nhiệm vụ năm học và kế hoạch của Phòng, mỗi cá nhân phải xây dựng kế hoạch công tác được phân công theo từng kì, tháng, tuần. Kế hoạch tuần nộp cho đ/c Đặng Xuân Hào vào ngày thứ năm để kịp lên lịch báo với Văn phòng Sở.

2.2. Trong các lĩnh vực được đảm nhiệm, mỗi thành viên phải xếp loại các đơn vị để làm căn cứ xét thi đua.

2.3. Mỗi tháng tổ chức họp Phòng một lần để đánh giá tình hình thực hiện và triển khai công tác mới. Trường hợp công việc đột xuất, có thể hội ý Phòng hoặc bộ phận liên quan để giải quyết kịp thời.

2.4. Trường hợp có việc riêng, cá nhân tự sắp xếp công việc trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến công việc chung. Nếu xin nghỉ 01 ngày thì phải báo cáo và được lãnh đạo Phòng cho phép. Nghỉ từ 02 ngày trở lên, báo cáo lãnh đạo Phòng sắp xếp và chỉ được nghỉ khi lãnh đạo Sở cho phép.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Việc phân công nhiệm vụ trên đã được tập thể cán bộ công chức phòng GDTrH thông qua và triển khai thực hiện từ ngày 06 tháng 02 năm 2018.

Văn bản này được gửi đến Lãnh đạo Sở để theo dõi, chỉ đạo; các phòng, ban Sở và các đơn vị cơ sở để phối hợp thực hiện./.

 

PHỤ TRÁCH PHÒNG

(Đã kí)

Hồ Giang Long 

 

 

 

Phó trưởng phòng 2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 10 đến ngày 16/10/2016)
  Thứ, ngày Nội dung Thứ 2  10   Thứ 3 11 - Kiểm tra triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6 và 7 tại Tuyên Hóa và Minh Hóa đến 13/10 (đ/c Trương Đình Châu và theo QĐ) Thứ 4 12   Thứ 5
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 03 đến ngày 09/10/2016)
  Thứ, ngày Nội dung Thứ 2  3 14 giờ: Họp HĐBD học sinh giỏi dự thi QG (đ/c Trương Đình Châu và theo QĐ) Thứ 3 4 - Kiểm tra triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6 và 7 tại Quảng Trạch đến 05/10 (đ/c Trương Đình Châu v&
Học tập các nước văn minh, sao vẫn bị phản đối ầm ĩ?
23/09/2016  04:00 GMT+7  Những chính sách cải cách giáo dục học hỏi từ nhiều nước trên thế giới vẫn gặp sự phản đối. Nguyên nhân nằm ở cả phía Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lẫn phía giáo viên, phụ huynh. Trong những năm gần đ&
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 19/9 đến ngày 25/9/2016)
Thứ, ngày Nội dung Thứ 2  19 - Kiểm tra công tác QPAN tại huyện Quảng Ninh (đ/c PGĐ Sở Trương Đình Châu và đ/c Trương Duy Quyền)   Thứ 3 20 - Kiểm tra phổ cập giáo dục tại huyện Quảng Ninh đến 21/9 (đ/c PGĐ Sở Trương Đình Châu v&
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 12/9 đến ngày 18/9/2016)
    Thứ, ngày Nội dung Thứ 2  12 - Đồng chí Quyền tham gia Hội đồng ra đề thi chọn đội tuyển chính thức dự thi chọn HSG Quốc gia đến 15/9 Thứ 3 13 - Đồng chí Sự dự tập huấn sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng tại Ban Tuy&e

Tìm kiếm
Google
Tìm trên internet Tìm trong gdtrhqb.edu.vn
Developed @ 2010 Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục trung học Sở GD&ĐT Quảng Bình
Trang nhất | Cơ cấu tổ chức | Tin tức | Văn bản chỉ đạo | Chuyên mục | Văn học nghệ thuật | Tài nguyên | Tra cứu | Liên hệ

Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Mozilla Firefox với độ phân giải màn hình 1024x800