LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA PHÒNG

– Tháng 8/1989, phòng được thành lập với tên gọi là phòng Phổ thông, gồm Tiểu học, THCS, THPT. Lúc ấy phòng có 09 thành viên, do ông Đoàn Hữu Diễn làm Trưởng phòng.

– Năm 1993: ông Đoàn Hữu Diễn được đề bạt làm Chánh thanh tra Sở, bộ phận Tiểu học được tách ra làm phòng riêng; phòng Phổ thông đổi tên thành phòng THPT, do ông Phạm Hổ làm Trưởng phòng.

– Năm 1995: ông Phạm Hỗ được điều sang làm Trưởng phòng GDTX; ông Nguyễn Hồng Lâm giữ chức Trưởng phòng; ông Trương Vĩnh Diên giữ chức Phó trưởng phòng.

– Năm 1996: ông Nguyễn Hồng Lâm được điều về làm Hiệu trưởng trường THPT Chuyên; ông Trương Vĩnh Diên giữ chức Trưởng phòng; ông Nguyễn Văn Ti và ông Đặng Quang Trịnh giữ chức Phó trưởng phòng.

– Năm 1998: ông Nguyễn Văn Ti được điều về làm Hiệu trưởng trường THPT BC Đồng Hới; ông Trần Xuân Bang giữ chức Phó trưởng phòng (thay ông Nguyễn Văn Ti).

– Năm 2001: ông Trương Vĩnh Diên được đề bạt làm Phó giám đốc Sở; ông Đặng Quang Trịnh giữ chức trưởng phòng; ông Nguyễn Hồng Kì giữ chức Phó trưởng phòng.

– Năm 2003: ông Đặng Quang Trịnh được điều về làm Phó hiệu trưởng trường THPT Đào Duy Từ; ông Nguyễn Hồng Kì giữ chức Q.Trưởng phòng.

– Năm 2004: ông Nguyễn Hồng Kì chuyển sang làm Trưởng phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng; ông Trương Đình Châu giữ chức Trưởng phòng; ông Trương Duy Quyền và ông Nguyễn Văn Pháp làm Phó trưởng phòng.

– Năm 2009: ông Nguyễn Văn Pháp chuyển sang làm Trưởng phòng GD TX-CN, bổ sung bà Trần Thị Kim Tiến giữ chức Phó trưởng phòng.

– Năm 2010: ông Trương Đình Châu được đề bạt làm Phó giám đốc Sở;  ông Trương Duy Quyền giữ chức Trưởng phòng. Bà Trần Thị Kim Tiến chuyển sang làm Trưởng phòng GDTX – CN thay ông Nguyễn Văn Pháp. Ông Hồ Giang Long giữ chức Phó trưởng phòng.

– Năm 2011: Bổ sung ông Bùi Ngọc Nhân giữ chức Phó trưởng phòng.

– Năm 2013: Bổ sung ông Lê Thủy Thạch giữ chức Phó trưởng phòng.

– Năm 2015: Bổ sung ông Đặng Xuân Hào giữ chức Phó trưởng phòng.

– Năm 2018: Ông Trương Duy Quyền nghĩ hưu; ông Hồ Giang Long giữ chức Trưởng phòng.

Hiện nay, phòng có 7 người: 01 Trưởng phòng, 03 Phó trưởng phòng và 03 chuyên viên.