Hội thi sáng tạo kĩ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ IV
Hội thi sáng tạo kĩ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ IV (2010-2011) là Hội thi nhằm phát huy và khuyến khích các hoạt động sáng tạo của mọi tổ chức, cá nhân trong việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kĩ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội thi do Ban tổ chức hội thi sáng tạo kĩ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ IV, Sở khoa học và công nghệ, Liên hiệp các hội khoa học-kĩ thuật, Liên đoàn lao động, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình phối hợp tổ chức. Sở khoa học và công nghệ là cơ quan thường trực Hội thi.

Tất cả các giải pháp sáng tạo kĩ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng kí theo các nhóm lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi; Nông -Lâm-Ngư nghiệp; Giáo dục – Đào tạo, Công nghệ thông tin; Y, Dược, Môi trường.

Đối tượng dự thi là mọi cá nhân người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp…có các giải pháp kĩ thuật là kết quả hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học-công nghệ trong hoạt động kinh tế-xã hội được tạo ra và áp dụng ở tỉnh Quảng Bình đều có quyền tham dự Hội thi. Mọi tổ chức được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh đã đầu tư nhân lực, kinh phí, trang thiết bị để tạo ra giải pháp kĩ thuật đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Mỗi cá nhân, tổ chức có thể đứng tên một hoặc nhiều giải pháp dự thi. Đối với giải thưởng thuộc về tổ chức dự thi, các tác giả của các giải pháp được hưởng quyền lợi do tổ chức quy định.

Giải pháp dự thi được lập thành hai bộ hồ sơ bao gồm: phiếu đăng kí dự thi, bản mô tả giải pháp dự thi và toàn văn giải pháp dự thi thuộc các lĩnh vực khoa học kĩ thuật.

Thể lệ cuộc thi cũng đã nêu rõ vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ: khi phát hiện giải pháp cần được bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp…), ban tổ chức Hội thi sẽ thông báo và tạo điều  kiện giúp đỡ cho người dự thi lập hồ sơ yêu cầu được bảo hộ. Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp phải tiến hành đăng kí tại cục sở hữu trước ngày công bố trao giải thưởng của Ban tổ chức Hội thi. Việc tham dự thi không thay thế cho việc đăng kí bảo hộ sở hữu công nghiệp.

Cùng với việc ban hành thể lệ cuộc thi sáng tạo kĩ thuật lần thứ IV của tỉnh Quảng Bình, ngày 14 tháng 9 năm 2010 Sở GD-ĐT đã có công văn yêu cầu các đơn vị động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân có những giải pháp thiết thực, có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn, quản lý cũng như những lĩnh vực khác tham gia hội thi Sáng tạo kĩ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ IV (2010-2011). Các đơn vị có cá nhân, tập thể tham gia hội thi đạt giải sẽ được xem là một trong những tiêu chí đánh giá  thi đua cá nhân, tập thể của đơn vị cuối năm.