PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC – SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH 

(Từ ngày 22    tháng 04   năm 2019)

Căn cứ Quyết định số 2142/QĐ-SGDĐT ngày 03/10/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về việc Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình;

Căn cứ Công văn số 2202/SGDĐT-TCCB ngày 15/10/2018 của Giám đốc Sở về việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao;

Căn cứ Thông báo số 2678/TB-SGDĐT ngày 13/12/2018 của Giám đốc Sở về giao nhiệm vụ phụ trách chỉ đạo dạy học môn Tin học; Quyết định số 2716/QĐ-SGDĐT ngày 18/12/2018 và Quyết định số 2718/QĐ-SGDĐT ngày 18/12/2018 của Giám đốc Sở về việc phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm;

Trưởng Phòng Giáo dục Trung học phân công phần hành, trách nhiệm đối với cán bộ công chức công tác tại Phòng GDTrH và cán bộ được giao phụ trách chỉ đạo dạy học môn Tin học như sau:

 1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN
 2. Hồ Giang Long –Trưởng phòng 

– Phụ trách chung; lãnh đạo, điều hành đối với toàn bộ nội dung hoạt động của Phòng GDTrH (Phòng); kiểm tra, kí nháy các văn bản do Phòng tham mưu trước khi trình Lãnh đạo Sở kí.

– Kiểm tra, chỉ đạo dạy học môn Ngữ văn và các hoạt động liên quan đến bộ môn; phụ trách, theo dõi dạy học môn Mỹ thuật và Âm nhạc.

– Trực tiếp giải quyết những nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH đầu năm; Kế hoạch kiểm tra các đơn vị; Kiểm tra học kì; Thư viện trường học.

– Theo dõi, chỉ đạo việc giải quyết những nội dung liên quan đến các lĩnh vực:

+ Thi THPT QG; Hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá; Chương trình, SGK mới; Nội dung giáo dục địa phương; Giáo dục pháp luật; Dự thảo các văn bản hướng dẫn đầu năm, sơ kết, tổng kết,..; Các công việc đột xuất, khẩn cấp; (Đ/c Dương Xuân Sự phụ trách);

+ Trường trung học đạt chuẩn quốc gia (đ/c Trần Đại Nghĩa phụ trách);

+ Các đề án, dự án (các chuyên viên phụ trách theo phân công);

+ Thi giáo viên giỏi; Hội đồng bộ môn; (Đ/c  Nguyễn Mạnh Cường phụ trách);

 – Phụ trách chung đối với các phòng GDĐT và các trường phổ thông trực thuộc.

Công tác đảngTheo dõi, chỉ đạo chung.

 1. Bùi Ngọc NhânPhó trưởng phòng 1

– Lãnh đạo, điều hành hoạt động của Phòng; kiểm tra, kí nháy các văn bản tham mưu khi Trưởng phòng đi vắng.

– Kiểm tra, chỉ đạo dạy học môn Vật lí, môn Công nghệ (Công nghiệp) và các hoạt động liên quan đến 02 bộ môn.

– Trực tiếp giải quyết những nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Công đoàn; Bồi dưỡng thường xuyên; Thực tập sư phạm; Dạy học theo mô hình trường học mới; Hội Khuyến học; Hội Giáo chức.

– Theo dõi, chỉ đạo việc giải quyết những nội dung liên quan đến các lĩnh vực:

+ Công tác an ninh, trật tự trường học, ATGT (đ/c Phạm Đăng Hải phụ trách);

+  Mạng lưới trường, lớp; Phòng bộ môn, thiết bị, đồ dùng dạy học; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Giáo dục nghề phổ thông; Phân luồng học sinh phổ thông; Phổ cập THCS; Các trung tâm GD-DN, Trường THPTKT thí điểm ở Lệ Thủy; (Đ/c Trần Đại Nghĩa phụ trách);

+  Hoạt động ngoài giờ lên lớp (đ/c Từ Sĩ Chương phụ trách);

+ Tập huấn/hội thảo (các đ/c Nghĩa, Cường, Sự phụ trách);

 – Phụ trách các phòng GDĐT và các trường THPT thuộc địa bàn Lệ Thủy, Quảng Ninh, Đồng Hới, Bố Trạch.

Công tác đảngChuẩn bị các văn bản báo cáo liên quan đến mảng tuyên giáo (học tập NQ, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM,…).

 1. Đặng Xuân Hào –Phó trưởng phòng 2

– Lãnh đạo, điều hành hoạt động của Phòng khi được ủy quyền; kiểm tra, kí nháy các văn bản tham mưu khi được phân công.

– Kiểm tra, chỉ đạo dạy học môn Toán và các hoạt động liên quan đến bộ môn.

– Trực tiếp giải quyết những nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Thi KHKT; Công tác thi đua; Trang thông tin điện tử của Phòng; Công tác tuyển sinh;

– Theo dõi, chỉ đạo việc giải quyết những nội dung liên quan đến các lĩnh vực:

+ Học sinh giỏi; Trường THPT Chuyên VNG (đ/c Từ Sĩ Chương phụ trách);

+ Giáo dục dân số; Trường DTNT; Học sinh vùng khó; Giáo dục môi trường;  Các tổ chức trong nhà trường. (Đ/c Nguyễn Thị Như Trang phụ trách).

+ Học sinh khuyết tật; Kĩ năng sống (đ/c Phạm Đăng Hải phụ trách );

– Phụ trách các phòng GDĐT tạo và các trường THPT thuộc địa bàn Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Ba Đồn.

* Công tác đảngQuản lí hồ sơ đảng; kiểm tra, theo dõi việc lưu trữ hồ sơ đảng; chuẩn bị các loại văn bản báo cáo (trừ báo cáo liên quan mảng tuyên giáo).

 1. Dương Xuân Sự –chuyên viên

– Kiểm tra, chỉ đạo dạy học môn Lịch sử và các hoạt động liên quan đến bộ môn; phụ trách, theo dõi dạy học môn Giáo dục công dân.

– Đảm nhiệm công tác văn phòng (lưu công văn đi, đến; ghi biên bản các cuộc họp của Phòng; thống kê số liệu, tổng hợp báo cáo;…); Báo lịch công tác của Phòng;

– Trực tiếp giải quyết những nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Thi THPT QG; Hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá; Chương trình, SGK mới; Nội dung giáo dục địa phương; Giáo dục pháp luật; Dự thảo các văn bản hướng dẫn đầu năm, sơ kết, tổng kết,…; Các công việc đột xuất, khẩn cấp; Hồ sơ nhà trường (chủ trì, phối hợp với đ/c Cường); Tập huấn/hội thảo (khi được phân công);

– Phụ trách phòng GDĐT tạo và các trường THPT thuộc địa bàn Bố Trạch.

 1. Trần Đại Nghĩa –chuyên viên

– Kiểm tra, chỉ đạo dạy học môn Sinh học, Công nghệ (Nông nghiệp) và các hoạt động liên quan đến 02 bộ môn;

– Trực tiếp giải quyết những nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Mạng lưới trường, lớp; Phòng bộ môn, thiết bị, đồ dùng dạy học (chủ trì, phối hợp với đ/c Chương); Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Giáo dục nghề phổ thông; Phân luồng học sinh phổ thông; Phổ cập THCS; Các trung tâm GD-DN, Trường THPTKT thí điểm ở Lệ Thủy; Trường đạt chuẩn quốc gia;Ứng dụng CNTT trong công tác quản lí đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá; Hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá (khi được phân công);Tập huấn/hội thảo (khi được phân công).

– Phụ trách các phòng GDĐT tạo và các trường THPT thuộc địa bàn Quảng Trạch, Ba Đồn.

 1. Nguyễn Mạnh Cườngchuyên viên

– Kiểm tra, chỉ đạo dạy học môn Ngoại ngữ và các hoạt động liên quan đến bộ môn;

– Trực tiếp giải quyết những nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Thi GVG; Hội đồng bộ môn; Dạy thêm – học thêm; Hồ sơ nhà trường (phối hợp với đ/c Sự); Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí; Dự án Phát triển THPT 2; Chương trình, SGK mới (khi được phân công);Tập huấn/hội thảo (khi được phân công).

– Phụ trách phòng GDĐT tạo và các trường THPT thuộc địa bàn Lệ Thủy.

 1. Phạm Đăng Hải– chuyên viên

– Kiểm tra, chỉ đạo dạy học môn Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và các hoạt động liên quan đến 02 bộ môn;

– Trực tiếp giải quyết những nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Học sinh khuyết tật; Kĩ năng sống; Công tác an ninh, trật tự trường học, ATGT;

   – Phụ trách phòng GDĐT tạo và các trường THPT thuộc địa bàn Đồng Hới.

 1. Từ Sỹ Chương– chuyên viên

– Kiểm tra, chỉ đạo dạy học môn Hóa học và các hoạt động liên quan đến bộ môn;

– Trực tiếp giải quyết những nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Phòng bộ môn, thiết bị, đồ dùng dạy học (phối hợp với đ/c Nghĩa); Trường THPT Chuyên VNG; Học sinh giỏi; Tham mưu xây dựng và theo dõi việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông của UBND tỉnh; Hoạt động ngoài giờ lên lớp; Dự án Phát triển THCS; Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

– Phụ trách các phòng GDĐT tạo và các trường THPT thuộc địa bàn Tuyên Hóa, Minh Hóa.

 1. Nguyễn Thị Như Trang– chuyên viên

– Kiểm tra, chỉ đạo dạy học môn Địa lí và các hoạt động liên quan đến bộ môn;

– Trực tiếp giải quyết những nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Giáo dục dân số; Trường DTNT; Học sinh vùng khó; Giáo dục môi trường; Các tổ chức trong nhà trường;Chương trình, SGK mới (khi được phân công); Thư viện (khi được phân công).

– Phụ trách phòng GDĐT tạo và các trường THPT thuộc địa bàn Quảng Ninh.

 1. Lê Thủy ThạchPhó trưởng Phòng CN-TX

Kiểm tra, chỉ đạo dạy học môn Tin học và các hoạt động liên quan đến bộ môn.

 1. NỘI QUI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

 Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từng thành viên phải chấp hành nghiêm túc các nội qui sau đây:

 1.  Thực hiện tốt chế độ bảo mật. Việc cung cấp thông tin cho các cơ quan hoặc cá nhân phải được thông qua ý kiến của Lãnh đạo Sở hoặc Lãnh đạo Phòng.
 2. Báo cáo lịch làm việc cá nhân cho đ/c Trưởng phòng và báo cáo những nội dung cần Văn phòng Sở lên lịch (nếu có) cho đ/c Dương Xuân Sự trước 9 giờ ngày thứ 6 hằng tuần;

  Theo dõi Lịch công tác tuần của Phòng (Trưởng phòng gửi qua địa chỉ email cá nhân vào chiều thứ 6 hằng tuần) để chủ động xử lí phần hành công việc liên quan đến từng cá nhân.

 1. Trong chỉ đạo dạy học, ngoài những vấn đề liên quan đến đặc trưng của từng môn, cần nắm bắt quan điểm chỉ đạo chung của Lãnh đạo Phòng  để  đảm bảo sự thống nhất giữa các thành viên khi phát ngôn.
 2. Các công văn/công việc do Lãnh đạo Sở giao cho Phòng xử lí/thực hiện được giải quyết tuần tự như sau:

– Cán bộ phụ trách công tác văn phòng tiếp nhận công văn/công việc; vào sổ theo dõi và chuyển hồ sơ (nếu có) cho Trưởng phòng;

– Trưởng phòng phân công người thực hiện hoặc giao cho các Phó trưởng phòng phân công người thực hiện;

– Người được phân công thực hiện nhận hồ sơ (nếu có) và chịu trách nhiệm chủ động giải quyết công việc, hoàn tất văn bản (công văn/quyết định/báo cáo/kế hoạch,…) theo yêu cầu để trình Lãnh đạo Sở. Nếu công việc cần phối hợp điều động thêm nhân sự của phòng nào thì phải trực tiếp trao đổi cụ thể với Lãnh đạo phòng đó để xin ý kiến trước khi đề xuất, tham mưu.

 Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc thì xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Phòng. Các văn bản trước khi trình Lãnh đạo Sở phải được Lãnh đạo Phòng kiểm tra và kí nháy.

 – Sau khi văn bản đã được Lãnh đạo Sở kí, đóng dấu và chuyển đi, người đảm nhận công việc phải lưu bản cứng và gửi bản mềm qua email cho các thành viên trong Phòng.

 1. 5. Các đồng chí Lãnh đạo Phòng phải nắm chắc những lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo để có thể trực tiếp giải quyết công việc thay chuyên viên khi chuyên viên đi vắng.
 2. Trường hợp công việc cần giải quyết khẩn cấp mà Trưởng phòng đi vắng thì đ/c phụ trách công tác văn phòng căn cứ vào phần hành đã được giao để chuyển công văn/công việc cho các Phó trưởng phòng chủ động xử lí và báo cáo Trưởng phòng sau.
 3. Trường hợp có việc riêng, cá nhân tự sắp xếp công việc trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến công việc chung. Nếu xin nghỉ 01 ngày thì phải báo cáo và được Lãnh đạo Phòng cho phép. Nghỉ từ 02 ngày trở lên, báo cáo Lãnh đạo Phòng sắp xếp và chỉ được nghỉ khi Lãnh đạo Sở cho phép.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Việc phân công nhiệm vụ trên đã được tập thể cán bộ công chức Phòng GDTrH thông qua và triển khai thực hiện từ ngày 20 tháng 12 năm 2018.

Văn bản này được gửi đến Lãnh đạo Sở để theo dõi, chỉ đạo; gửi Văn phòng Sở,    Thanh tra Sở, các phòng Sở, các phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc để phối hợp thực hiện./.

  Trưởng phòng

(Đã kí)

Hồ Giang Long