Trung tâm giáo dục thường xuyên Quảng Bình thực hiện nhiệm vụ định hướng phân luồng học sinh sau THCS

Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 30/QĐ-UB ngày 10/01/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) tỉnh, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Bình, hoạt động theo Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ GDĐT; nhằm tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu học tập thường xuyên, suốt đời của nhân dân; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân; liên kết đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học; thực hiện dạy học chương trình GDTX cấp THPT, tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của ngành GDĐT Quảng Bình tại Quyết định số 673/QĐ-SGDĐT ngày 16/8/2022 của Sở GDĐT Quảng Bình ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm GDTX Quảng Bình.

Qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm GDTX Quảng Bình đã liên kết với hơn 30 trường Đại học, Học viện trên cả nước, đào tạo, bồi dưỡng hàng chục chuyên ngành, với hơn 13.000 người đã tốt nghiệp tham gia vào thị trường lao động; phục vụ tại các xã, phường, thị trấn, các ban ngành, đoàn thể; đã và đang là những nhà lãnh đạo, phát huy và sử dụng hiệu quả tiềm năng kiến thức được đào tạo, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Ngoài ra, Trung tâm GDTX Quảng Bình đã bồi dưỡng, cập nhật kiến thức kỹ năng mới, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức thi và cấp chứng chỉ dài hạn, ngắn hạn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh; đây chính là sự cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng xã hội học tập, đào tạo, bồi dưỡng liên tục, suốt đời, cập nhật kiến thức, quy định mới đúng với mục tiêu của GDTX và phù hợp đòi hỏi của công cuộc đổi mới đất nước.

Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1366/UBND-NCVX về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 – 2025”. Thực hiện chính sách đẩy mạnh công tác phân luồng sau THCS, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, từ năm học 2020-2021, Trung tâm đã chủ động tuyển sinh, liên hệ với các trường nghề trên địa bàn để tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp cho các học sinh đang theo học THCS tham gia mô hình vừa học văn hóa vừa học nghề.

Trong 3 năm học từ 2020 đến 2023, Trung tâm đã liên kết với trường Trung cấp du lịch – Công nghệ số 9 và trường Cao đẳng nghề để giảng dạy chương trình GDTX cấp THPT cho học viên. Kết quả có hơn 600 học viên theo học chương trình văn hóa kết hợp học nghề. Năm học 2022-2023, Trung tâm có 163 học viên đầu tiên đã tham dự kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia, có 125 học viên đỗ tốt nghiệp, chiếm tỷ lệ 76,69%.

Năm học 2023-2024, Trung tâm đẩy mạnh công tác tuyển sinh, làm việc với các trường nghề, ngoài trường Trung cấp du lịch – Công nghệ số 9 và Cao đẳng nghề, Trung tâm liên kết thêm với trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình để giảng dạy chương trình GDTX cấp THPT cho học viên. Hiện nay, có 1.083 học viên đang theo học mô hình văn hóa kết hợp với học nghề. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Trung tâm đã và đang thực hiện tôt các nhóm giải pháp sau:

1. Thực hiện tốt công tác tư vấn tuyển sinh

Làm việc với các trường THCS trên địa bàn tỉnh, tư vấn công tác phân luồng học sinh. Giúp học sinh nhận thấy tính ưu việt của mô hình vừa học văn hóa kết hợp học nghề. Mỗi một cán bộ, giáo viên, nhân viên là một tuyên truyền viên hiệu quả để học sinh đến học tại các trường nghề khi đã định hướng, lựa chọn cho mình nghề nghiệp phù hợp, đồng thời tham gia học văn hóa để hoàn thiện kiến thức phổ thông. Sau khi tốt nghiệp THPT, các em tham gia vào thị trường lao động với tâm thế chững chạc, tự tin.

Giáo dục, tuyên truyền đến các học viên đang theo học tại Trung tâm về mô hình học tập, để các em thấm nhuần, tự tin học tập và trở thành một tuyên truyền viên hiệu quả.

2. Tăng cường các nguồn lực đáp ứng yêu cầu của công tác giảng dạy văn hóa

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu giảng dạy Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ngoài đội ngũ giáo viên cơ hữu, Trung tâm hợp đồng thêm các giáo viên giảng dạy đạt chuẩn và trên chuẩn.

Khai thác và phát huy hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, tăng cường, tu bổ cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học, máy vi tính, hệ thống hạ tầng các phòng học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, phục vụ các hoạt động bồi dưỡng cán bộ, giáo viên và các hoạt động chuyên môn của ngành.

Làm việc với các đơn vị liên kết để bố trí đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng cho việc dạy học văn hóa.

Hình ảnh một số tiết thao giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2023

3. Chú trọng công tác quản lí, phát triển đội ngũ

Quán triệt đầy đủ có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xem đây là việc làm thường xuyên của viên chức và người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống và trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để tổ chức quán triệt trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, đồng thời tích cực cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm thành chương trình kế hoạch công tác cụ thể, xác định rõ lĩnh vực, công việc trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo thực hiện.

Xây dựng đội ngũ nhà giáo có đầy đủ phẩm chất, năng lực công tác, thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu dạy học trong tình hình mới.

4. Tăng cường các biện pháp để duy trì sĩ số, giữ vững quy mô trường, lớp, nâng cao chất lượng dạy học

Bằng nhiều kênh thông tin, tăng cường công tác truyên truyền, tuyển sinh để duy trì và tăng trưởng mạng lưới trường, lớp. Tích cực nghiên cứu, đổi mới phương thức tuyển sinh, định hướng phát triện mạng lưới trường lớp tại Trung tâm.

Phối hợp với các đơn vị liên kết để quản lí nền nếp học viên.

Thường xuyên liên hệ với phụ huynh để làm tốt công tác giáo dục học viên.

Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động ngoài giờ lên lớp… theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đối tượng để thu hút học viên tham gia.

Tăng cường ý thức trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn trong quản lí, giáo dục học sinh. Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học đúng đắn.

Xây dựng môi trường học tập lành mạnh, văn minh, tiến bộ. Tạo động lực để học viên nâng cao ý thức rèn luyện và kết quả học tập.

Phối hợp với chính quyền địa phương, Ban đại diện phụ huynh tham gia phong trào giúp đỡ học viên có hoàn cảnh khó khăn, học viên có vấn đề trong học tập.

Chú trọng đến việc nâng cao chất lượng giảng dạy các lớp đặc biệt khối 12. Sử dụng linh hoạt các giải pháp để tổ chức có hiệu quả ôn tập, thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12. Phấn đấu nâng cao chất lượng, tỉ lệ học viên tốt nghiệp 12 đạt chỉ tiêu Sở GDĐT đã đề ra.

5. Tăng cường xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh Trung tâm

Tiếp tục liên kết với các trường trung cấp, cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh để quảng bá, tuyển sinh mô hình vừa học nghề, vừa học văn hóa.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo lòng tin vững chắc đối với phụ huynh, học viên và nhân dân. Xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên Trung tâm GDTX Quảng Bình trong học tập, công tác và trong đời sống xã hội. Xây dựng và khai thác có hiệu quả Cổng thông tin điện tử Trung tâm, các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội…để quảng bá sứ mệnh và thương hiệu của Trung tâm.

Nâng cao hơn nữa mối quan hệ với các phòng GDĐT, các trường THCS, THPT trên toàn tỉnh, chính quyền các cấp và nhân dân. Tạo mối quan hệ mật thiết giữa Trung tâm, gia đình và các lực lượng xã hội nhằm hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động quản lý, GDĐT.

Tích cực vận động thành lập Hội cựu học viên, Ban liên lạc cựu học sinh các khóa của Trung tâm để tạo sự kết nối, liên hệ, hỗ trợ Trung tâm, học viên trong công tác giáo dục và định hướng nghề nghiệp cho học viên sau khi tốt nghiệp Chương trình GDTX cấp THPT.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ năm 2020 đến nay, Trung tâm GDTX Quảng Bình đã và đang liên kết với các trường nghề trên địa bàn tỉnh để giảng dạy chương trình GDTX cấp THPT, với quy mô và chất lượng ngày càng được nâng cao, góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách phân luồng học sinh sau THCS, từng bước khẳng định và xây dựng thương hiệu, uy tín của Trung tâm. Trung tâm GDTX Quảng Bình vừa là nơi đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, là đơn tổ chức phục vụ các hoạt động nghiệp vụ, bồi dưỡng, tập huấn của Ngành, đồng thời là địa chỉ tin cậy trong dạy học chương trình GDTX cấp THPT.

                                                                                                       Mai Thị Nết, Phó Giám đốc trung tâm GDTX Quảng Bình